Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecné ustanovení

Účelem zpracování je organizace spotřebitelské soutěže vč. zasílání a předávání výher na prodejnách COOP a prezentace a propagace Správce.

Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící zaregistrováním svého jména, příjmení, mobilního telefonu, adresy prodejny a čísla účtenky stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými níže a uděluje svůj souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je COOP MORAVA, s.r.o., IČO 48911011, spisová značka C 11544 vedená u Krajského soudu v Brně , sídlo Sukova 553/ 2, Brno, PSČ 659 40

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v aktuální verzi těchto Zásad zpracování osobních údajů.

3. Rozsah zpracování údajů

Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa prodejny a číslo účtenky.

4. Způsob zpracování

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům pořadatele a vybraných prodejen COOP MORAVA, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále pořadatelovi a jiným zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Právní základ pro zpracování

Zákonná povinnost správce:

  • Správce má zákonnou povinnost uchovávat/archivovat osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Oprávněný zájem:

  • Realizace soutěže vč. předání výher,
  • Pro případ reklamace, či zpochybnění výsledků si správce ponechává osobní údaje/losy po dobu 3 let po skončení soutěže

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Nejdéle do 1. 3. 2023 v případě, že nebyl výherce vylosován.

Dle zákonných lhůt v případě výhry (vylosovaného výherce).

7. Práva soutěžícího

Soutěžící má právo:

  • Na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
  • Vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
  • Požadovat informaci, jaké údaje o něm Správce zpracovává.
  • Odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením Správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených.
  • Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Více informací naleznete v úplných pravidlech.

8. Cookies

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách www.coop-mini.cz může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Soutěžte v prodejnách společníků COOP MORAVA od 29. 1. do 25. 2. 2020.